Bus Aeroport Barcelona - Qualitat Aerobus Barcelona

Compromís de qualitat

L'aposta d'SGMT per la qualitat i la voluntat de millorar contínuament el servei s'han concentrat en la implantació d'un sistema integrat de gestió en què conflueixen la seguretat i la salut de les persones, la qualitat en la prestació del servei i la protecció del servei i la protecció del medi ambient.

El resultat d'aquests esforços, l'avalen l'obentenció de les següents certificacions:

ISO 9001    ISO 45001    UNE 13816    ISO 14001    Distintiu de garantia de qualitat ambiental

 

  • ISO 9001: 2015 -Gestió de la qualitat

Aquesta norma està enfocada a la consecució de la qualitat en una organització mitjançant la implementació d'un Sistema de Gestió de la Qualitat.

Adequar-nos-hi ens permet verificar la nostra capacitat per provenir un servei que atén les necessitats dels nostres clients així com requisits legals i reglamentaris aplicables, per poder augmentar la satisfacció dels clients mitjançant millores de procés i avaluació de la conformitat.

Certificat ISO 9001:2015 - Gestió de la qualitat

 

  • ISO 45001:2018 - Seguretat i salut en el treball

El seu objectiu és assegurar la salut i la seguretat en el treball mitjançant la gestió de riscos laborals i el foment d'una cultura preventiva.

 

  • UNE - EN 1316:2003 - Transport de viatgers

Aquesta norma permet determinar les condicions de prestació del servei des del punt de vista de l'usuari a partir de 8 grans criteris de qualitat que es mesuren periòdicament en estricta conformitat amb uns procediments determinats: són l'ocupació del servei, l'accesibilitat, la informació, la puntualitat, l'atenció al client, el confort, la seguretat i el respecte del medi ambient.

  • UNE-EN ISO 14001:2015 - Gestió ambiental

Si haguéssim de resumir la norma UNE-ES ISO 14001:2015 en una única frase, seria "protecció del medi ambient". S'aconsegueix a través de la gestió dels riscos ambientals que poden sorgir de l'activitat diària de l'empresa i demostra que SGMT és responsable i compromesa amb la protecció del medi ambient.

  • Distintiu de qualitat ambiental

El Distintiu de garantia de qualitat ambiental de flota de vehicles és una identificació de caràcter voluntari que s'atorga a les flotes de vehicles d'empreses i professionals autònoms respectuosos amb el medi ambient. És una etiqueta ecològica que concedeix la Generalitat de Catalunya per reconèixer aquells productes i serveis que compleixen uns requisits d'excel·lència ambiental, més enllà dels que són establerts com a obligatoris per la normativa vigent.

En definitiva, es tracta de reduir les emissions contaminants així com l'impacte ambiental dels vehicles i contribuir a millorar la qualitat de l'aire urbà i la salut pública.