Aerobus - Condicions de l'us de la web

Condicions generals de contratació on line

1.- Informació prèvia

Les presents condicions generals de contractació (en endavant les condicions generals de compra) juntament, si escau, amb les condicions particulars que puguin establir-se, regulen les relacions entre l'empresa SERVEIS GENERALS DE MOBILITAT I TRANSPORT, S.L., (en endavant SGMT) i tercers (en endavant Clients) que adquireixin els títols de transport oferts a través de la pàgina de VENDA ON LINE www.aerobusbcn.com.

Les dades identificatives del responsable de la pàgina de VENDA ON LINE són:

SERVEIS GENERALS DE MOBILITAT I TRANSPORT, S.L.
NIF: B-65122517
Plaça Joan Miro, 3
08914 Badalona (Barcelona)
Web Corporatiu: http://www.aerobusbcn.com

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al tom 41303, full nº 18, foli B 380375.

Les presents condicions generals han estat elaborades de conformitat amb els textos següents:

 • Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic,
 • Llei 7/1998, de 17 d'abril, sobre condicions generals de contractació,
 • Reial Decret 1906/1999, de 17 de desembre, pel que es regula la contractació telefònica o electrònica amb condicions generals, en desenvolupament de l'article 5.3 de la Llei 7/1998,
 • Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries,
 • Llei 7/1996, de 15 de gener, d'ordenació del comerç minorista,
 • Reial Decret-Llei 14/1999, de 17 de setembre, regulador de la firma electrònica i quantes disposicions legals resultin d'aplicació.

L'adquisició on line de qualsevol títol de transport suposa l'acceptació de les presents condicions generals de compra, així com l'acceptació expressa, plena i sense reserves, de la totalitat de les condicions generals de compra publicades per SGMT en el moment que el Client accedeixi al la pàgina de VENDA ON LINE i de les condicions d'ús del servei.

Les comandes es podran formalitzar en català, castellà i anglès.

Fent clic sobre el botó "finalitzar la compra" el Client està d'acord amb el contingut de les condicions generals de compra.

2.- Naturalesa de la pàgina de VENDA ON LINE

La pàgina VENDA ON LINE està destinada a consumidors finals, en el sentit establert en el referit Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, i per al consum propi del Client o de les persones en nom de les quals el Client estigui legalment autoritzat per a actuar.

El Client declararà ser major d'edat (o menor emancipat) i disposar de la capacitat jurídica suficient per a contractar i vincular-se per les presents condicions generals de compra al contractar amb SGMT. No obstant això, el Client acceptarà, de forma expressa i sense excepcions, que l'accés i la utilització de la pàgina VENDA ON LINE la farà sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

SGMT es reserva el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració de la pàgina VENDA ON LINE, així com a suspendre el seu accés, de manera temporal o definitiva.

3.- Operativa de la VENDA ON LINe

3.1.- Procediment de l'adquisició

SGMT informa que els tràmits per efectuar qualsevol adquisició de títols de transport són els que es descriuen en les presents condicions generals de compra, així com aquells altres que s'indiquin durant el procés d'adquisició.

3.2.- Títols de transport i preus

L'objecte de la VENDA ON LINE de SGMT és la venda de determinats títols de transport del Servei AEROBÚS Barcelona, via Internet.

L'adquisició on line genera un document (voucher) que haurà de ser intercanviat pel corresponent títol de transport en el termini d'un any des de la data d'adquisició. Transcorregut aquest termini, el voucher caducarà sense que el comprador tingui dret a percebre cap tipus d'indemnització.

Amb tan de poder viatjar en l'AEROBÚS, el Client haurà de canviar el voucher pel títol de transport corresponent en accedir a l'autobús.

Els títols de transport seran vàlids des del moment en què hagin estat canviats i donaran dret a viatjar en l'AEROBÚS.

SGMT informa que tots els preus publicats a la pàgina de VENDA ON LINE són en euros i inclouen tots els impostos corresponents, així com l'assegurança obligatòria de viatgers.

SGMT es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, els preus dels títols de transport, així com a suspendre o cancel·lar la seva venda de forma temporal o definitiva.

3.3.- Compra de títols de transport

SGMT garanteix l'existència de tots els títols de transport que s'ofereixen a la pàgina.
Seguint el procés de compra establert, el Client haurà d'identificar-se completant les seves dades de caràcter personal necessaris per al desenvolupament de la compra. A continuació, el Client triarà, mitjançant marcació, els títols desitjats. El procés finalitzarà completant les dades de la targeta de crèdit sol·licitades.

3.4.- Lliurament dels títols de transport

Una vegada completat el procés de compra, rebrà un mail amb un document (voucher), en el qual figuraran els títols adquirits, amb un codi QR, amb la finalitat que el Client l'imprimeixi per a la seva validació en el vehicle.

El voucher es canviarà pel títol de transport corresponent en accedir al servei de l'AEROBÚS.

3.5.- Despeses d'enviament

No hi ha despeses d'enviament.

3.6.- Lloc de celebració del contracte

La compra s'entendrà efectuada en el domicili de SGMT.

4.- Devolucions

Segons el que determina l'article 4 del Reial Decret 1906/1999, de 17 de desembre, que regula la contractació electrònica, el Client disposarà d'un termini de fins a 7 dies hàbils, des de la recepció de la comanda, per tal de desistir del contracte, sense cap penalització al seu càrrec.

El desistiment podrà comunicar-se a SGMT, dins de l'esmentat termini de 7 dies via e-mail, dirigint-se a info@sgmt.cat.

En qualsevol cas, SGMT, prèvia comprovació de la no utilització del títol de transport, retornarà l'import satisfet pel Client, mitjançant abonament a la targeta de crèdit del pagador, dins del termini de 5 dies hàbils des de la referida comprovació.

5.- Facturació i formes de pagament

Per a aquells Clients que requereixin disposar de la factura de compra feta, es fa constar que, d'acord amb el Reial Decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament que regula les obligacions de facturació, la data límit per a l'emissió de factures serà el dia 16 del mes següents a aquell en el qual s'hagi fet la compra corresponent.

El pagament podrà fer-se mitjançant les targetes de crèdit o dèbit VISA i MASTERCARD.

Per tal de procedir al pagament, el Client haurà de seguir totes i cadascuna de les instruccions que apareguin en pantalla, proporcionant la següent informació de la targeta: a) Número; b) Data de caducitat; i c) CVV. SGMT garanteix al Client la total seguretat de les seves transaccions, en disposar dels més actuals estàndards tecnològics, a la data de posada en funcionament de la pàgina VENDA ON LINE, pel que fa a protocols i serveis de seguretat.
Per a una major seguretat s'informa que les dades bancàries no quedaran enregistrades en cap aplicació informàtica de SGMT i únicament seran utilitzades per a fer el cobrament per part de l'entitat bancària.
La informació de la compra serà guardada durant un termini de 7 anys. El Client tindrà dret a ser informat sobre els detalls de les seves compres sempre que així ho sol·liciti i no hagi transcorregut l'esmentat termini de 7 anys.

6.- Força major

S'entén per força major, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu:

 • Qualsevol succés impossible de preveure, o que previst o previsible, fora inevitable,
 • les errades en l'accés a les diverses pàgines web de SGMT,
 • la manca de subministrament elèctric o telefònic,
 • els danys produïts per tercers o per atacs al servidor del portal (virus) que afectin a la qualitat dels serveis i que no siguin imputables ni a SGMT ni a l'usuari,
 • les errades en la transmissió, difusió, emmagatzematge o lliurament a tercers dels productes i dels continguts del portal,
 • els problemes o errades en la recepció, obtenció o accés per part d'aquests tercers,
 • incendis,
 • inundacions o terratrèmols,
 • vagues o conflictes laborals o altres desordres socials que impedeixin el subministrament dels productes i, per tant, el compliment de les obligacions acceptades per SGMT,
 • l'escassetat o poca disponibilitat de combustible o energia elèctrica,
 • accidents,
 • conflictes bèl·lics,
 • embargaments comercials o de qualsevol tipus,
 • bloqueig,
 • disturbis, o
 • qualsevol disposició governamental.

Els errors administratius o de gestió no seran considerats casos de força major.

7.- Protecció de dades

SGMT manté una política de confidencialitat de les dades personals aportades en línia pels seus Clients i es compromet a la seva protecció. Aquesta protecció s'estén a tot el que faci referència a la recollida i ús de la informació proporcionada a través d'Internet.

En aquest sentit, SGMT garanteix, en els termes establerts en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), que tractarà confidencialment les dades personals dels seus Clients, així com que el servidor en el que s'emmagatzemaran i tractaran disposa de les mesures de seguretat necessàries per tal d'evitar l'accés a tercers no autoritzats.
A tal efecte, SGMT garanteix que ha adoptat les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu oportunes de seguretat a les seves instal·lacions, sistemes i fitxers, de conformitat amb el que estableix el Reial Decret 1720/2007, pel que s'aproven les mesures de seguretat aplicables a fitxers amb dades de caràcter personal i altres normatives de desenvolupament. Això no obstant, SGMT podrà facilitar a les autoritats públiques competents les dades de caràcter personal i qualsevol altra informació que consti en els seus arxius quan així li sigui demanat, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables a cada cas.

En compliment del que es disposa en la LOPD, s'informa que la recollida de les seves dades de caràcter personal es produeix amb les següents finalitats: (i) el de poder-li prestar els serveis als quals tindrà accés a través del nostre Portal (compra de títols, esdeveniments, promocions, actes, concursos), (ii) comercials i publicitaris a través de qualsevol mitjà (electrònic o no), i (iii) realitzar enquestes, estadístiques i anàlisis de tendències de mercat.

En tot cas, les seves dades s'incorporaran als fitxers de SGMT que corresponguin segons el servei al que s'accedeixi, i a fi que siguin tractats per a la finalitat descrita en l'apartat (i).

En el cas que ens hagi donat la seva autorització, mitjançant marcació, les seves dades s'inclouran també en el fitxer “Usuarios Web” i podran ser utilitzats, a més, per poder-li contactar, fins i tot via Internet per a les finalitats (ii) i (iii). Si desitja exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a SGMT via email info@sgmt.cat, enviï una carta amb la seva sol·licitud a SERVEIS GENERALS DE MOBILITAT I TRANSPORT, S.L., Av. Joan Carles I, 50 08908 Hospitalet de Llobregat, Barcelona, indicant en l'assumpte “Exercici de drets LOPD”.

8.- Confirmació documental de la contractació efectuada

SGMT remetrà al Client, un cop efectuada la compra, la corresponent justificació de la contractació efectuada, amb tots els seus termes, via telemàtica, a través de correu electrònic. I tot això en el termini més breu possible i sempre dins de les 24 hores següents a la finalització del procés de compra.

A la citada comunicació s'inclourà el document acreditatiu dels títols adquirits.

9.- Pèrdua, robatori o furt

La pèrdua, robatori o furt del títol de transport és responsabilitat exclusiva del Client, per tant SGMT quedarà exonerada de qualsevol reclamació al respecte.

10.- Llei aplicable i jurisdicció

Les presents condicions generals de contractació en línia s'interpretaran i regiran de conformitat amb la legislació espanyola.

Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l'existència, accés, ús o contingut de les condicions generals de compra, tant el Client com SGMT, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmetran a la jurisdicció i competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

L'acceptació de les presents condicions generals de compra per part del Client és condició prèvia indispensable i obligatòria. El Client declara, sota la seva responsabilitat, haver llegit les presents condicions generals de compra i acceptar-les.

© 2014 SGMT